Qua hơn 4 tháng triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương và địa phương, việc kiểm tra, rà soát 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã đạt được kết quả bước đầu.

Tính đến 15/10/2012, số vụ mà Thanh tra Chính phủ thống nhất với địa phương dự kiến chấm dứt khiếu nại hoặc chấm dứt thụ lý là 282 vụ việc, chiếm 58%. Số vụ yêu cầu địa phương giải quyết, giải quyết lại hoặc xem xét hỗ trợ cho người dân là 131 vụ việc, chiếm 27%; số vụ các Bộ, ngành Trung ương đang phối hợp giải quyết là 32 vụ việc, chiếm 6,6% và số vụ việc đang báo cáo cấp có thẩm quyền để tiếp tục xử lý là 41 vụ việc, chiếm 8,4%.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, kết quả trên đã có tác động tích cực đến tình hình khiếu nại, tố cáo trên toàn quốc. Thanh tra Chính phủ xác định 42 vụ việc còn đang được tập trung giải quyết, với quyết tâm tất cả 528 vụ việc phải được hoàn thành trước ngày 30/10/2012.

Theo Thanh tra Chính phủ, đa số các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài qua các thời kỳ, liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội.

Vẫn theo ông Nguyễn Văn Thanh, các phương án rà soát cuối cùng sẽ được lãnh đạo đoàn thanh tra và Chủ tịch UBND các tỉnh thống nhất, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Bảo Lâm