Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT - BQP - BLĐTBXH - BTC ngày 16-4-2007 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28-12-2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1-4-2000 thì các cơ quan chức năng sau có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho các đối tượng;

  1. Ban chỉ huy quân sự huyện (quận):

a) Tuyên truyền phổ biến chính sách; chỉ đạo, hướng dẫn các xã (phường) thực hiện;

b) Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng do cơ quan quân sự xã (phường) chuyển đến, tổng hợp, báo cáo;

c) Tổ chức xét duyệt, thẩm tra, lập danh sách, làm công văn đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) theo quy định.

  1. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố);

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

b) Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quân sự huyện (quận) báo cáo;

c) Chỉ đạo cơ quan chính sách, cán bộ, quân lực hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ;

d) Tổ chức xét duyệt đối tượng; hoàn thành và lập đủ các bộ hồ sơ theo quy định;

đ) Làm công văn báo cáo Cục Chính trị quân khu;

e) Chi trả chế đột một lần cho thân nhân đối tượng đã từ trần khi có quyết định và thanh toán theo quy định hiện hành.

  1. Đối với quân khu:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

b) Chỉ đạo cơ quân, đơn vị cung cấp hồ sơ của các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý khi có yêu cầu;

c) Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quân sự tỉnh (thành phố) báo cáo;

d) Xét duyệt, lập danh sách, đăng ký quản lý, ra quyết định thực hiện chế độ hưu trí, làm công văn đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng xem xét giải quyết.

  1. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách; hướng dẫn tổ chức thực hiện;

b) Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí, chế độ một lần; giấy chứng nhận hưởng trợ cấp hưu trí; phiếu thanh toán chế độ một lần; giấy giới thiệu đề nghị BHXH địa phương chi trả trợ cấp hưu trí theo quy định;

c) Phân cấp kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện và chi trả chế độ theo quy định;

d) Lưu giữ hồ sơ (bản đồ) và chuyển hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị, đối tượng thực hiện theo quy định.

  1. Cơ quan Cán bộ, Quân lực các cấp trong quân đội:

Cung cấp, kiểm tra, xác nhận hồ sơ cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu của đối tượng hoặc cơ quan quân sự địa phương. Trường hợp đơn vị giải quyết cho đối tượng phục viên, xuất ngũ nay đã sáp nhập, giải thể thì cơ quan, đơn vị cấp trên chịu trách nhiệm giải quyết.

BHXH Bộ Quốc phòng