Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; lại có sứ mệnh định hướng phát triển đất nước gắn với hai sự kiện trọng đại: 100 năm thành lập Đảng (1930-2030), 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045) - BCH T.Ư Khóa XII thống nhất rất cao phải xây dựng một hệ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo Chính trị và hệ quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Hệ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII, đã đặt lên hàng đầu quan điểm mang tính nguyên tắc, là: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t1, tr109).  

Cốt lõi của quan điểm này là kết hợp khoa học giữa nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo tuân theo quy luật. Cần nhấn mạnh: Kiên định một cách sáng tạo, sáng tạo một cách kiên định theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh.

Thực hiện 4 nguyên tắc chỉ đạo của Đảng đều phải kiên định (NV. nhấn mạnh). Điều đó cho thấy con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và hoàn toàn không đơn giản, nếu như không muốn nói là còn nhiều chông gai, thử thách; thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào bản lĩnh, năng lực lãnh đạo của Đảng ta.

Phạm Nhật Trường