Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; trong đó chú trọng các chính sách ưu đãi kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa. Xây dựng kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị tốt để tham dự các sự kiện thi đấu thể thao quốc tế trong năm 2023, trước mắt là SEA Games 32.

Nghiên cứu, báo cáo về chủ trương xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam xứng tầm, hiện đại, trở thành điểm du lịch, quảng bá hình ảnh các dân tộc Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 3 năm 2023 về việc chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho thành phố Hà Nội quản lý; chính thức triển khai Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023.