Nhiệm kỳ Đại hội XII, tuy công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Chính sách cán bộ chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc… Vì thế, Đại hội XIII xác định: Tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu.

Nghiên cứu mục III: “Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XIII” (Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tập 2 - trang 227) với dung lượng 30 trang sách khổ nhỏ, đã có tới 6 lần nhắc đến cụm từ “Cán bộ cấp chiến lược” và 19 lần nhắc đến cụm từ “Người đứng đầu”. Đủ thấy, Đảng đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu.

Theo tôi, cán bộ cấp chiến lược phải là người có trí tuệ, tầm nhìn và năng lực vượt trội; có bản lĩnh, dũng khí, sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân, dám làm những việc chưa có tiền lệ với động cơ và mục đích vì cuộc sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước. Còn đối với người đứng đầu, ngoài các tiêu chuẩn chung, trước hết phải là người luôn có ý tưởng mới, mang tính dẫn dắt, mở đường; là một thủ lĩnh có khả năng kết nối, tập hợp lực lượng, thống nhất hành động; và sau cùng là người biết truyền lửa, khích lệ, có năng lực tổ chức thực tiễn.

Đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay trung thành, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhưng số cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá mở đường, tìm tòi đổi mới sáng tạo chưa nhiều - nếu như không muốn nói là rất ít. Một số không đủ dũng khí và lý lẽ phản biện những chủ trương của tập thể khi mà chủ trương đó còn ẩn chứa những yếu tố chưa được làm rõ.

Vì vậy Trung ương cần ban hành cơ chế tạo môi trường, điều kiện, cơ hội để cán bộ phát huy sở trường, tài năng; đồng thời trân trọng và tôn vinh những cán bộ mạnh dạn đổi mới, sáng tạo; cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và sự phát triển của đất nước.

Thực tế đã có những cán bộ bị xử lý kỷ luật rất đau lòng, do “tự phát, làm chui” mặc dù là sáng tạo với mục đích đảm bảo cuộc sống của người dân khi lý luận chưa theo kịp với sự phát triển của cách mạng.

Đại tá Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình