Ông đã tham gia làm công an viên của xã 22 năm 3 tháng, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Sau đó, ông được hội viên tín nhiệm, bầu làm chi hội trưởng CCCB. Các hội viên, ở đây đã phấn đấu không có hộ nghèo, 100% hội viên đạt gia đình văn hóa và hội viên gương mẫu. Ông là một CCB, thương binh tiêu biểu, ở bất cứ cương vị nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, được mọi người ken “Ông thật xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”.

Công tác hội