Theo Khoản 2, Điều 8, Điều lệ Hội CCB Việt Nam 2018 quy định: “Những hội viên bỏ sinh hoạt Hội và không đóng hội phí liên tục từ một năm trở lên mà không có lý do chính đáng thì chi Hội xem xét, đề nghị BCH tổ chức cơ sở Hội (nơi không có BCH thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định kết nạp hội viên) quyết định xóa tên trong danh sách hội viên”. Ban kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam có Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam; Phần 3 “Việc xóa tên hội viên và kết nạp lại người vào Hội” có ghi: “3.1 Việc xóa tên hội viên: Những hội viên được quy định tại Khoản 2, Điều 8 và những hội viên được kết nạp không đúng đối tượng quy định của Điều lệ Hội được cụ thể hóa trong hướng dẫn này (trừ những hội viên được kết nạp trong thời kỳ thực hiện Điều lệ Hội lâm thời và những hội viên là thanh niên xung phong được kết nạp từ trước) hoặc làm đơn xin ra khỏi Hội thì chi Hội hoặc tổ chức cơ sở Hội (nơi không có chi Hội) xem xét đề nghị. Tổ chức Hội có thẩm quyền quyết định kết nạp hội viên ra quyết định xóa tên hội viên, thu thẻ hội viên; thông báo cho chi Hội và cá nhân hội viên bị xóa tên biết”.
Kiểm điểm lại tình hình có không ít cán bộ, hội viên hiểu chưa đúng Điều lệ, một mặt cho rằng xóa tên hội viên là hình thức kỷ luật, mặt khác thủ tục xóa tên chưa chặt chẽ và chưa đầy đủ các bước như quy định của Hội cấp trên. Thực tế cho thấy số lượng hội viên bị xóa tên ở các cơ sở rất ít (nhiều nơi không có). Nguyên nhân là do các hội viên này đi làm ăn ở tỉnh, huyện xa nơi thường trú, có người làm đơn xin ra, có người “quên” không có đơn từ và không báo cáo với Chi hội trưởng lý do vắng mặt bỏ sinh hoạt và không đóng Hội phí từ 1 năm trở lên .
Các hội viên CCB cần lưu ý vì lý do chủ quan, khách quan nào đó mà không thể tham gia sinh hoạt bình thường, không đóng Hội phí được thì phải báo cáo trực tiếp (hoặc qua điện thoại, đơn, thư) với Chi hội trưởng biết để giúp đỡ, giải quyết.
Nguyễn Công Huân