“Nhiệm vụ của Quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính quy. Đây là nhiệm vụ mới. Không nên vì hòa bình mà xao lãng học tập…”. Đó là lời dặn của Bác trong buổi nói chuyện tháng 12-1954 với anh chị em, đại diện cho các đơn vị về tham dự cuộc duyệt binh diễn ra ngày 1-1-1955, tại Thủ đô Hà Nội.

Thấm nhuần lời Bác dạy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân binh chủng, lực lượng; bảo đảm số lượng hợp lý; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Anh Minh