Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất của Dân tộc ta đã được hun đúc từ mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước; được nhân lên gấp bội từ ngày có Đảng; là kết quả tổng hợp của ba cao trào cách mạng-ba cuộc "Tổng diễn tập" diễn ra liên tục, sôi nổi từ 1930-1945, với tinh thần đấu tranh vô cùng quả cảm, trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân ta.
Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh cách mạng quật cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; là thắng lợi của nghệ thuật chủ động nắm bắt thời cơ cách mạng, kịp thời tổ chức, phát huy sức mạnh vô địch của nhân dân "quyết đem sức ta mà giải phóng cho ta".
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử nước ta-kỷ nguyên Độc lập dân tộc và CNXH; mở ra một thời đại mới-Thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi đó còn là biểu tượng sáng ngời và là nguồn động lực to lớn, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nhất là các dân tộc thuộc địa cởi bỏ xiềng xích nô lệ, đứng lên giành độc lập dân tộc, làm chủ vận mệnh của mình.
Phát huy thành quả và tinh thần Cách mạng Tháng Tám; phát huy tinh thần và ý chí của một quốc gia độc lập có chủ quyền từ ngày 2-9-1945, suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, Đảng và Bác Hố đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh; lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, để 9 năm làm một Điện Biên "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", chấm dứt hoàn toàn sự thống trị của thực dân Pháp và 21 năm sau, làm nên một Đại thắng mùa Xuân 1975, buộc Mỹ thất bại hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Vừa bước ra từ khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, những người lính Cụ Hồ đã có mặt ở biên giới Tây Nam, biên cương phía Bắc, tiếp tục chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp bạn Lào và Cam-pu-chia.
Khi đất nước thanh bình, những người lính dũng cảm ngoan cường chiến đấu chống kẻ thù xâm lược ngày nào đã kế thừa và phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc chiến chống "diễn biến hòa bình" góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; chống đói nghèo, tụt hậu; góp phần tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hơn 25 năm qua kể từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng và được nhân dân tin yêu đùm bọc, Hội CCB Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị-xã hội, có hiệu quả cao, có uy tín trong xã hội; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Năm nay, chúng ta kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nô nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đây cũng là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại để phát huy tinh thần, ý chí Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và để vận dụng sáng tạo những bài học lớn, quý báu của cách mạng 70 năm qua vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn đan cài.
Yêu cầu mới của cách mạng đòi hỏi Hội CCB Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

  • Thường xuyên chăm lo giáo dục cho cán bộ, hội viên lòng yêu nước, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ; tập hợp và đoàn kết hội viên tích cực đấu tranh chống lại các luận điểm sai trái, âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân.
  • Các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong nhiều lĩnh vực; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần gữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
  • Nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và nâng cao đời sống; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội trong cả nước.
  • Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức, phát triển cả về số lượng và chất lượng; tích cực vận động tập hợp CQN tham gia xây dựng Hội; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn...

Lịch sử luôn là dòng chảy vĩnh hằng, liên tục, nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Càng trân trọng, tự hào với Cách mạng Tháng Tám hào hùng và tinh thần Quốc khánh 2-9 bất diệt, chúng ta càng tin tưởng tinh thần, khí thế "xung thiên" của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mỗi tổ chức Hội, hội viên vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận dụng mọi cơ hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.
N.V.Đ