Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP), Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã dành cho Báo CCB Việt Nam cuộc trao đổi về phát huy truyền thống, tinh thần hào hùng của Điện Biên Phủ (ĐBP), xây dựng Hội CCB vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên trận tuyến mới. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc trao đổi.

P.V: Độ lùi thời gian 70 năm cho phép chúng ta thấy được đầy đủ hơn tầm vóc, ý nghĩa chiến thắng ĐBP, thưa Chủ tịch?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Đúng vậy, cũng như nhiều võ công oanh liệt khác của Dân tộc ta, độ lùi thời gian cùng với tư liệu mới và cách tiếp cận mới giúp chúng ta thấy được đầy đủ hơn tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng ĐBP.

Vào thời điểm này 70 năm về trước, cuộc kháng chiến 9 năm của quân và dân ta chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch ĐBP. Chiến thắng ĐBP là biểu hiện sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta trong cuộc kháng chiến 9 năm; góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơnevơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Với Việt Nam, chiến thắng ĐBP đã chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra giai đoạn cách mạng mới; miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, vững bước tiến lên CNXH, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sau này.

Chiến thắng ĐBP tiếp thêm niềm tin của Nhân dân và Quân đội ta vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân đoàn kết chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và Bác Hồ, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chiến thắng ĐBP mang ý nghĩa, tầm vóc thời đại, bởi đó là thắng lợi của tình đoàn kết quốc tế, trước hết là tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia anh em và các nước XHCN… Đồng thời, “Tiếng sấm ĐBP” đã giáng một đòn chí mạng vào nền móng chủ nghĩa thực dân cũ, làm lung lay toàn bộ hệ thống thuộc địa kiểu cũ, báo hiệu sự tan rã của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc.

Chiến thắng ĐBP của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại: Các dân tộc bị xâm lược, bị áp bức, nếu có ý chí kiên cường, “Thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, có đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập, tự do, thì dân tộc đó nhất định thắng lợi. Với ý nghĩa đó, chiến thắng ĐBP đã thôi thúc, cỗ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh vùng lên đấu tranh thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Những gì mà chiến thắng Điện Biên Phủ mang lại càng làm sáng tỏ điều mà sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử, nó ghi dấu nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”. “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức”.

P.V: Chủ tịch có nói chiến thắng ĐBP là biểu hiện sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, điều đó đã được Quân đội ta thể hiện trong chiến dịch như thế nào thưa Chủ tịch?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Chiến thắng ĐBP là chiến công vĩ đại của cả Dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ; nhưng với sứ mệnh thiêng liêng được Đảng, Bác Hồ và Nhân dân giao phó cầm súng trực tiếp đối đầu với kẻ thù, Quân đội ta đã thể hiện sự trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Lòng trung thành vô hạn đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần để bộ đội ta khắc phục muôn vàn khó khăn gian khổ “…56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn…”, quyết chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đánh bại thực dân xâm lược, làm nên một ĐBP “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, Quân đội đã quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện, kháng chiến trường kỳ… của Đảng; vận dụng và phát triển lên tầm cao mới nghệ thuật quân sự “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” của Tổ tiên đúc kết từ hàng nghìn năm đánh giặc, giữ nước; từ đó đã có được quyết định sáng suốt trong thay đổi phương châm tác chiến chiến dịch; phát triển lên tầm cao nghệ thuật đánh công kiên bằng chiến thuật “Vây lấn - tấn phá - triệt diệt” cực kỳ sáng tạo; là tinh thần đoàn kết chiến đấu, tác chiến hiệp đồng bộ binh - pháo binh - công binh; đánh địch bằng ba thứ quân, nhưng bảo đảm hậu cần bằng rất nhiều phương thức, phương tiện…

Những nhân tố làm nên thắng lợi vĩ đại ĐBP cũng chính là những kinh nghiệm quý báu được quân và dân ta đúc kết, kế thừa, phát triển để giành thắng lợi to lớn hơn trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau này.

P.V: Chủ tịch có thể cho biết, truyền thống, tinh thần ĐBP đã được Hội CCB Việt Nam kế thừa, phát huy như thế nào trong xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên trận tuyến mới?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Có thể nói rằng truyền thống hào hùng, tinh thần bất tử và những bài học kinh nghiệm quý báu của ĐBP đã được Hội CCB Việt Nam và hội viên CCB kế thừa, phát huy mạnh mẽ trong xây dựng tổ chức Hội và thực hiện nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội hơn 34 năm qua kể từ khi được thành lập.

Lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tài trí thông minh, đoàn kết, xả thân chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc… của những người lính Điện Biên năm xưa đã được các thế hệ những người lính của Cụ Hồ sau khi rời quân ngũ phát huy có hiệu quả trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhân dân, chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng; kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế; gương mẫu trong xóa đói giảm nghèo và hoạt động an sinh - xã hội, chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…

Với những đóng góp lớn lao trong hơn 34 năm qua, Hội CCB Việt Nam rất xứng đáng với thế hệ cha anh đã làm nên chiến thắng ĐBP; xứng đáng với tám chữ vàng được Ban Bí thư T.Ư Đảng khen tặng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” và đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội CCB Việt Nam là nòng cốt chính trị, là điểm tựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân…

P.V: Chủ tịch có thể cho biết một số hoạt động chính của Hội thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng ĐBP?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kỷ niệm 70 năm chiến thắng ĐBP, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo Hội CCB các tỉnh - thành phố, Hội CCB Khối 487 trong cả nước tổ chức tuyên truyền, ôn lại tầm vóc, ý nghĩa lịch sử vĩ đại của chiến thắng ĐBP; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng ĐBP gắn với đại hội thi đua “CCB gương mẫu” các cấp tiến tới Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ VII và kỷ niệm 35 năm Ngày Truyền thống Hội CCB Việt Nam; tổ chức gặp gỡ, tri ân các CCB, các gia đình chính sách có người thân tham gia chiến dịch… Điều quan trọng là các hoạt động kỷ niệm đã góp phần lan tỏa tinh thần, hào khí ĐBP, tạo động lực mạnh mẽ trong các hoạt động của Hội.

Vinh dự là đơn vị được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với một số Bộ - ngành tổ chức chương trình gặp mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu các CCB, cựu thanh niên xung phong cả nước tham gia chiến dịch ĐBP, Thường trực T.Ư Hội đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị - chủ yếu là Bộ Quốc phòng chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công chương trình gặp mặt - một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Dân tộc…

PV: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch đã dành cho bạn đọc của Báo Hội cuộc trao đổi rất ý nghĩa.

Duy Nguyễn (thực hiện)