CCB huyện Cờ Đỏ, T.P Cần Thơ gắn đèn chiếu sáng trên tuyến đường trong huyện.

Những ngày này, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; các thế hệ CCB Việt Nam đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với trách nhiệm, kỳ vọng và niềm tin sâu sắc. Trước thềm Đại hội; phóng viên Báo CCB Việt Nam đã phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đại biểu dự Đại hội về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Thưa Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Hội CCB Việt Nam đã tham gia ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII như thế nào?

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Hội CCB Việt Nam hiện có trên 3 triệu hội viên; cùng với đó là 1,6 triệu cựu quân nhân. Vừa qua, trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trên 91% hội viên CCB và 80% CQN được quán triệt, nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Với trách nhiệm, sự tâm huyết và niềm tin đối với Đảng, gần 12.000 hội viên đã tham gia bằng văn bản và trên 25.500 lượt ý kiến tham gia tại Đại hội Đảng các cấp và các hội nghị toàn thể hội viên. Một số nội dung tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất của CCB đã được các cấp ủy và Tiểu ban Văn kiện T.Ư tiếp thu bổ sung vào Dự thảo.

PV: Là đại biểu về dự Đại hội Đảng toàn quốc lần này, đồng chí sẽ tiếp tục phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, trách nhiệm của CCB với Đảng như thế nào, thưa Thượng tướng Nguyễn Văn Được?

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Có nhiều nội dung cần phản ánh, nhưng trong phạm vi thời gian cho phép và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của CCB Việt Nam, cũng như thực tiễn tình hình và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ quyết nghị, tôi sẽ tập trung vào nội dung: “Hội CCB Việt Nam phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tham gia xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN”.

PV: Đề nghị đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nói rõ hơn nội dung tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”!

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Xây dựng “thế trận lòng dân” là xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; cũng chính là khơi dậy, quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của toàn dân, toàn quân, trong đó có cán bộ, hội viên CCB, tạo thành sức mạnh tổng hợp - sức mạnh của “thế trận lòng dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng. Để góp phần thực hiện tốt vấn đề này, Hội CCB xác định một số nội dung, giải pháp cụ thể sau đây:

Một là, các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân, trước hết là hơn 3 triệu gia đình cán bộ, hội viên và hàng chục triệu gia đình người thân của hội viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thắng lợi của các mạng Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; cũng như bài học kinh nghiệm về thành công của cách mạng đó là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Từ đó củng cố, tăng cường niềm tin đối với Đảng, kiên định con đường cách mạng và sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo.

Hai là, tích cực tham gia, đóng góp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước; nghị quyết và chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và thực hiện tốt chức năng giám sát xã hội, hướng vào việc  quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên. Trong hoạt động thực tiễn, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, của địa phương để tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Ba là, Bằng bản lĩnh, uy tín, trách nhiệm của mình, cán bộ, hội viên CCB, CQN, trước hết là 129.771 đảng viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và gần 200.000 hội viên được tín nhiệm bầu, cử tham gia công tác chính quyền, đoàn thể các cấp, phải thực sự là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền địa phương vững mạnh, cùng toàn thể hội viên luôn gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và nhân dân.

         Bốn là, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống và làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, bảo đảm các cấp Hội, hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống của Hội CCB Việt Nam: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

PV: Cũng tại Đại hội Đảng lần này, Hội CCB Việt Nam sẽ kiến nghị với Đảng và Nhà nước những vấn đề gì? Thưa Thượng tướng Nguyễn Văn Được.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: 1. Đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, đảm bảo từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn đi đầu, đi trước, làm trước, làm có hiệu quả để nhân dân tin theo.

2. Đảng, Nhà nước cần có cơ chế phù hợp; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của CCB trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia tốt hơn việc bàn bạc, giám sát, phản biện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với mở rộng dân chủ, cần chú trọng việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng và nhân dân trong tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao và ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp.

3. Đề nghị Đảng, Nhà nước kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham ô, tham nhũng theo hướng tích cực phòng ngừa là chủ yếu, kết hợp với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cũng như các biểu hiện dung túng, bao che hoặc ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí dưới mọi hình thức. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên; với coi trọng công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình thực chất kết hợp với mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, công khai minh bạch đối với từng cá nhân, tổ chức, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, đảm bảo đủ sức phòng ngừa, răn đe, trừng trị để các đối tượng không thể và không dám tham nhũng.

4. Đề nghị cấp ủy các cấp quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ chủ trì của Hội CCB các cấp tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp (lưu ý tính đặc thù về độ tuổi của CCB khi tham gia cấp ủy), nhằm góp phần thực hiện tốt nội dung Kết luận 66-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

PV: Xin cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Văn Được.

Hồ Bá Vinh (thực hiện)