Về công tác xây dựng Đảng, trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh về những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong gương mẫu… thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu chưa lan tỏa sâu rộng”.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do cơ chế quản lý, tuyển chọn cán bộ của Đảng còn có những sơ hở, hạn chế. Trong đó có quyền và trách nhiệm của người đứng đầu còn chưa rõ ràng, dẫn đến không phát huy được nguyên tắc tập trung dân chủ…

Trong phần phương hướng, về phát hiện, lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân tài và cơ chế đánh giá cán bộ, Dự thảo Văn kiện Đại hội nêu: “Thí điểm chủ trương người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu với cấp có thẩm quyền để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định đó” (cột 1, khổ 4 dưới lên, dòng 5 trên xuống, Phụ trương Đặc biệt báo Nhân Dân, ngày 20-10-2020, trang 18).

Có thể nói tuy mới là thí điểm, nhưng đây là bước tiến vượt bậc của Đảng trong công tác tuyển chọn cán bộ và giao quyền, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chính quyền, cũng như tổ chức Đảng; tránh được tình lợi dụng nguyên tắc tập trung dân chủ để mưu đồ lợi ích cá nhân.

Hy vọng ngay trong nhiệm kỳ XIII, sẽ được rút kinh nghiệm, đưa vào Điều lệ Đảng để thực hiện.

Đồng thời Đảng ta cũng cần quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu, nếu giới thiệu sai (cấp ủy); bổ nhiệm sai (cấp dưới); tránh tình trạng đúng không được khen, sai không bị kỷ luật.

Trần Gia Quyền