Viện pháp y quân đội lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN đối với các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại Điểm 2, Mục II Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin quy định xác định HCLS còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng hoặc phương pháp giám định gen. Bộ LĐTBXH hướng dẫn việc xác định HCLS còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN áp dụng cho các trường hợp sau:

HCLS mới được cơ quan có thẩm quyền quy tập nhưng chưa đầy đủ thông tin; mộ đã được an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng còn thiếu thông tin, nay nghĩa trang liệt sĩ di chuyển hoặc tôn tạo lại có liên quan đến việc di chuyển phần mộ; mộ trong nghĩa trang liệt sĩ có nhiều gia đình liệt sĩ cùng nhận (mộ có tranh chấp); mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, nay có thân nhân liệt sĩ nhận và đề nghị giám định AND.

Sở LĐTBXH  hướng dẫn thân nhân liệt sĩ làm các thủ tục theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Quyết định số 150/QĐ - TTg ngày 14-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thu An