BHXH Việt Nam ra Công văn số 1020/BHXH-TCKT hướng dẫn bổ sung việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5-2020.

Theo đó, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5-2020 vào một kỳ chi trả. Thời gian chi trả sẽ thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xong trước ngày 31-5-2020. Cơ quan bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lã Độ