Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

(Trích bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang- Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII).

“...Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tự hào về các thế hệ cha anh - những người lính năm xưa đã từng xông pha nơi trận mạc, không sợ hy sinh, gian khổ, quyết chiến, quyết thắng lập nên những chiến công hiển hách, làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trở về sau các cuộc chiến tranh và những tháng năm cống hiến trong quân ngũ, mặc dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, vất vả; nhiều đồng chí còn mang trên mình thương tích, nhưng với bản lĩnh, phẩm chất và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí tiếp tục cống hiến công sức và trí tuệ của mình trên mặt trận mới - cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; đóng góp xứng đáng vào thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhiều CCB đã trở thành những nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý tài năng, doanh nhân thành đạt, được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Nhiều cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động; nhiều tổ chức Hội và hội viên CCB được các cấp khen thưởng; đó là biểu hiện sinh động về bản lĩnh, ý chí, nghị lực, sự cố gắng vươn lên không ngừng; với những cống hiến to lớn đã khẳng định uy tín, vị thế của CCB Việt Nam. Các cấp Hội và lực lượng CCB cả nước luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng...

...Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định nhiệm vụ và công việc của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân có chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB các cấp với những nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực nhất; góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN...”.

* Đầu đề của Báo CCB Việt Nam