Dường như dòng chảy bất tận của thời gian đang trôi nhanh hơn, cuộc sống thường nhật cũng đang hối hả hơn trên đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta bước sang năm mới - năm Quý Mão - 2023, nhằm từng bước thực hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường vào năm 2045, như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác lập.

Đảng cũng đã chỉ ra để biến khát vọng thành hiện thực, thì nhiệm vụ xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học, mà trọng tâm là xây dựng con người có nhân cách, có lối sống tốt đẹp; đồng thời với xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, tiến tới phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và hoàn thiện thị trường văn hóa.

Văn hóa vừa là điểm tựa, vừa là nguồn nội lực; trách nhiệm của hệ thống chính trị; của mỗi chúng ta là làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển đất nước, như lời Bác Hồ kính yêu đã đúc kết: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”!

Quy luật cũng như thực tiễn phát triển trong mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là ở thời đại Hồ Chí Minh càng cho thấy đất nước chỉ có thể phát triển và phát triển bền vững trên nền văn hóa dân tộc. Văn hóa neo giữ hồn cốt dân tộc; Văn hóa khẳng định bản sắc riêng của con người Việt Nam; Văn hóa mời gọi hòa hợp giữa các dân tộc sống trong hòa bình, đoàn kết, bác ái.

Nếu như trong cuộc trường chinh giữ nước, Văn hóa Việt Nam được kết tinh trong Lời kêu gọi thiết tha, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu làm nô lệ! Không có gì quý hơn độc lập tự do”, thì trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay vì một Việt Nam hùng cường đòi hỏi văn hóa phải trở thành sức mạnh của con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ XXI.

Mục tiêu đó là một nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, mà trước hết, trên hết là phải xây dựng được “Văn hóa Đảng”, theo mục tiêu “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Sao yên lòng được. Và sao không băn khoăn lo lắng khi mà một bộ phận cán bộ, đảng viên - kể cả cán bộ, đảng viên cấp cao tha hóa, biến chất; tham nhũng, tiêu cực, sống xa hoa, trụy lạc, đã và đang trở thành lực cản chốt chặn dòng chảy đổi mới đất nước.

Đảng phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư tật xấu đó và phải đấu tranh thành công mới có thể xây dựng được hệ thống chính trị thật sự là tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam, mới có cơ sở để xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên cấp cao theo tư tưởng, phong cách, văn hóa Hồ Chí Minh.

Sao yên lòng được. Và sao không băn khoăn lo lắng khi mà thế giới đang biến động, khó đoán định, nhất là cạnh tranh nước lớn, suy thoái kinh tế sau đại dịch... đòi hỏi Đảng ta chèo lái con thuyền đất nước phải thực sự vững vàng, năng cảm và trí tuệ nổi trội, đủ năng lực trong thế giới phẳng toàn cầu.

CCB mang bản chất Bộ đội Cụ Hồ, được tôi luyện trong khói lửa của mấy cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đang hằng ngày, hằng giờ phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, góp phần thiết thực vào xây dựng nền Văn hóa Việt Nam, phải không ngừng trau dồi phẩm chất cách mạng, không ngừng học tâp, không ngừng phấn đấu vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Xuân Quý Mão, mùa Xuân mới đang tràn ngập non sông, gấm vóc Tổ quốc ta, mang hơi ấm của Văn hóa Việt, khơi dây khát vọng tới muôn người, muôn nơi nỗ lực phấn đâu vì một Việt Nam hùng cường.

Báo CCB Việt Nam