Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

(Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII)

“...Phát huy những thành tựu, thành quả của công cuộc đổi mới trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Hội CCB Việt Nam luôn xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc, quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Hội tiếp tục thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại cùng các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật; đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; là nòng cốt tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; động viên các CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Với vị thế, uy tín và kinh nghiệm ngày càng được khẳng định, các cấp Hội đã đóng góp tích cực vào việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt, đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội.

Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN và nhân dân đã được hàng triệu CCB tôi luyện, thử thách khẳng định trong chiến tranh cách mạng; truyền thống đó lại được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và quân đội ta đã được Hội CCB Việt Nam kế thừa và phát huy, lấy đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội đã không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong nội bộ, đoàn kết với nhân dân và đoàn kết quốc tế.

Gương mẫu là phẩm chất tốt đẹp của người CCB Việt Nam thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong mối quan hệ với nhân dân, trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc. “Nói đi đôi với làm” là phương châm hành động của hàng triệu CCB. Nhiều CCB là những tấm gương sáng, mẫu mực, có uy tín được nhân dân tin tưởng, yêu mến và làm theo.

Đổi mới với phương châm là “cựu mà không cũ”, “cựu mà không bảo thủ”, “cựu mà không già”, các cấp Hội, hội viên CCB đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đổi mới về tư duy, tác phong và phương pháp công tác. Nhiều tổ chức Hội, hội viên đã nỗ lực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Những kết quả công tác và thành tích mà Hội CCB Việt Nam đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, góp phần để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đảng và Nhà nươc đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn Hội CCB Việt Nam và toàn thể các bác, các anh, các chị CCB, cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả, thành tựu rất đáng trân trọng đó...”.

* Đầu đề của Báo CCB Việt Nam.