Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: TTXVN

Ngày 7-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra Quyết định số 658 /QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Theo đó, quyết định ghi rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; căn cứ Nghị quyết số 49/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 7-6-2022, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TTXVN