Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa VI) Quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Sau ngày tái lập tỉnh, ngày 4-11-1991, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-TU thành lập Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

30 năm qua, Hội CCB tỉnh không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đến nay đã có gần 80.000 hội viên. Các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục gìn giữ và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Hội tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào việc tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt và đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...; đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hàng nghìn hội viên CCB được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp uỷ, HĐND các cấp, tham gia công tác trong hệ thống chính trị và đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội tổ chức, động viên các CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống, làm kinh tế giỏi, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xoá đói, giảm nghèo; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí có khó khăn, hoạn nạn. Hội phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể, địa phương thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của T.Ư và địa phương. Đặc biệt, với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương, đất nước” các cấp Hội và hội viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng “Nông thôn mới, đô thị văn minh”, phòng, chống dịch Covid-19, trong giữ gìn an ninh chính trị, tật tự xã hội. Đến nay, hộ nghèo trong CCB còn 1,18%; hộ cận nghèo còn 1,88%; hộ khá, giàu đạt 60,71%.  

Thời gian tới, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức. Các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX. Chú trọng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Tất cả vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam về tổ chức tốt Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội CCB toàn quốc lần thứ VII.

 Phát huy vai trò, trách nhiệm của 24.000 đảng viên, đặc biệt là gần 6.000 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt rất quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết và các phong trào thi đua tại địa phương.  

Thường xuyên thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên.

Quan tâm chăm lo xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động CCB, CQN vào tổ chức Hội và Câu lạc bộ CQN; tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện hội viên

Phấn khởi, tự hào vì những thành tích đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của T.Ư Hội CCB Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với hoạt động của các cấp Hội và hội viên trong thời gian qua.

Cán bộ, hội viên CCB Hà Tĩnh sẽ luôn nỗ lực phấn đấu “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh