CCB tổ dân phố Mê Linh, phường Đống Đa, T.P Vĩnh Yên tuyên truyền chính sách, pháp luật, phòng, chống Covid-19 tới người dân.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng chống Covid-19”.

Hội CCB tỉnh hưởng ứng phong trào bằng tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm công dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tố giác tội phạm; tham gia quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; chấp hành về đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... giữ gìn trật tự công cộng và các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, tham gia tuần tra nhân dân, vây bắt kẻ phạm tội. Thông qua hoạt động của Tổ liên gia tự quản, hội viên CCB đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phát huy hiệu qủa các hình thức tự quản, tự phòng, giữ gìn an ninh trật tự; nêu cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm, TNXH, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa, an toàn về an ninh trật tự”.

Phong trào thi đua được phát động cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành thông điệp 5K của Bộ Y tế và thông điệp 5K, 5T của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đến 100% hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; chống vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; chống để lọt người ở tỉnh ngoài, nhất là người ở những tỉnh có dịch vào địa bàn dân cư mà không được kiểm soát, cách ly y tế kịp thời.

Lê Thị Lan