Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường thông tin tại họp báo. Ảnh: Viết Chung

Chiều 27-4, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại họp báo, đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; trong đó có 9 người tự ứng cử. Thông tin cụ thể, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau:

Người ứng cử là phụ nữ: 393 người, tỉ lệ 45,28%;

Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 185 người, tỉ lệ 21,31%;

Người ứng cử là người ngoài Đảng: 74 người, tỉ lệ 8,53%;

Về trình độ chuyên môn:

+ Người ứng cử có trình độ trên đại học: 564 người, tỉ lệ 64,98%;

+ Người ứng cử có trình độ đại học: 294 người, tỉ lệ 33,87%;

+ Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỉ lệ 1,15%;

Về trình độ lý luận chính trị:

+ Cử nhân: 55 người, tỉ lệ 6,34%;

+ Cao cấp: 587 người, tỉ lệ 67,63%;

+Trung cấp: 111 người, tỉ lệ 12,79%;

+ Sơ cấp: 35 người, tỉ lệ 4,03%;

+ Có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, tỉ lệ 9,22%.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.

Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 205 người, tỉ lệ 23,62%;

Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người, tỉ lệ 25,81%.

Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử): 46 tuổi (Người cao tuổi nhất là 77 tuổi; người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi).

Trong số 203 người ứng cử đại   biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương:  

- Các cơ quan Đảng: 11 người, tỉ   lệ 5,42%;  

- Cơ quan Chủ tịch nước và các cơ   quan tư pháp: 5 người, tỉ lệ 2,46%;  

- Các cơ quan của Quốc hội, cơ   quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội   chuyên trách ở trung ương): 129 người, tỉ lệ 63,55%  

- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính   phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 người,   tỉ lệ 7,39%;  

- Lực lượng vũ trang:  

+ Quân đội (cơ quan Bộ, các quân   khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 người, tỉ lệ 5,91%;  

+ Công an: 2 người, tỉ lệ 0,99%;  

- Kiểm toán nhà nước: 1 người, tỉ   lệ 0,49%;  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các   tổ chức thành viên: 28 người, tỉ lệ 13,79%.  

Về cơ cấu kết hợp: Phụ nữ 45 người   (22,17%); Dân tộc thiểu số 22 người (10,84%); Tôn giáo 4 người (1,97%); Người   ngoài Đảng 4 người (1,97%); Trình độ học vấn (Trên Đại học: 168 người,   82,76%; Đại học: 35 người, 17,24%; dưới Đại học: 0); Tái cử 99 người   (48,77%); Trẻ tuổi 5 người (2,46%).  

Trong số 665 người ứng cử đại   biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương:  

- Người ứng cử là phụ nữ: 348   người, tỉ lệ 52,33%.  

- Người ứng cử là người dân tộc   thiểu số: 163 người, tỉ lệ 24,51%.  

- Người ứng cử là người ngoài   Đảng: 70 người, tỉ lệ 10,53%.  

- Về trình độ chuyên môn:  

+ Người ứng cử có trình độ trên   đại học: 396 người, tỉ lệ 59,55%;  

+ Người ứng cử có trình độ đại   học: 259 người, tỉ lệ 38,95%;  

+Người ứng cử có trình độ dưới đại   học: 10 người, tỉ lệ 1,5%.  

- Người ứng cử là người trẻ tuổi   (dưới 40 tuổi): 219 người, tỉ lệ 32,93%.  

- Người ứng cử là đại biểu Quốc   hội khóa XIV tái cử: 106 người, tỉ lệ 15,94%.  

NGUYỄN THẢO