Ban Chấp hành TƯ Hội yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Triển khai chặt chẽ theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Học đi đôi với làm theo”. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, hội viên, tổ chức Đảng, tổ chức Hội hằng năm và cả nhiệm kỳ.
Kế hoạch xác định 6 nội dung chủ yếu, tập trung vào tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức CCB Việt Nam “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của Hội và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
PV