Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị… Tuy nhiên, quá trình tổ chức tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn.

Trên tinh thần chỉ đạo của T.Ư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bắc Kạn triển khai sâu rộng đến các ngành, đoàn thể và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, để nhân dân kịp thời cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nơi hy sinh chôn cất ban đầu, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và danh sách liệt sĩ.

Đến nay, toàn tỉnh phát 79.875 phiếu thu thập thông tin tìm kiếm, quy tập HCLS, trong đó nhiều phiếu có thông tin về việc chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Dựa vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh cung cấp danh sách liệt sĩ cho Ban CHQS các huyện, thành phố. Từ đó, cơ quan chức năng tập trung phân tích, kiểm tra, xác minh, so sánh chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ phục vụ công tác khảo sát tìm kiếm quy tập HCLS.

Đến thời điểm này, cơ bản các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn, từ đó hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở đối chiếu, xác định vị trí, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ trên thực địa, xác định tọa độ... để trình bày lên bản đồ.

Bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS sau khi hoàn thành sẽ được điều chỉnh, bổ sung nếu có thêm thông tin, dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và là cơ sở cho xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập HCLS.

Mai Nguyễn