Để đáp ứng yêu cầu đại diện cho tiếng nói của hơn 3 triệu hội viên CCB Việt Nam, Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VI phải là một tập thể đoàn kết, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, vai trò của Hội CCB Việt Nam để định hướng đúng đắn sự phát triển của Hội trong từng giai đoạn; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, lãnh đạo Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2022; góp phần tiếp tục khẳng định Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân; đóng góp lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Trên cơ sở đó, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành T.Ư Khóa VI gồm 98 đồng chí.
Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa V. Đa số đại biểu nhất trí với nội dung Báo cáo và cho rằng, trước những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, thực hiện tốt chức năng của Hội CCB trong thời gian tới. Hội CCB cần đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ; tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.
Sau khi kết thúc thảo luận, góp ý Báo cáo chính trị, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VI đã tiến hành bầu ra cơ quan lãnh đạo và giúp việc của Ban Chấp hành. Theo đó, Ban Thường vụ T.Ư Hội Khóa VI gồm 22 đồng chí. Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các đồng chí: Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi, Nguyễn Văn Chương được bầu là Phó chủ tịch Hội khóa VI. Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra T.Ư Hội khóa VI gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Bảng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Hội.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VI đã thống nhất một số nội dung và phân công chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Hội.
Nhóm PV Công tác Hội