Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ 200.000 phần quà tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covide-19, ngày 15-10-2021, T.Ư Hội CCB Việt Nam ra văn bản Hướng dẫn số 387/HD-CCB, gửi Hội CCB các tỉnh - thành phố và Khối 487. Thông qua đó, Thường trực Hội CCB Việt Nam khẳng định, thực hiện văn bản Hướng dẫn số 113/HD-CCB, ngày 1-9-2021, Hội CCB các cấp, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã tích cực, chủ động tổ chức thự hiện; cán bộ, hội viên đồng tâm ủng hộ; công tác vận động ủng hộ được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và đã thu được kết quả tốt.

Đến ngày 15-10-2021, đã có 17 Hội CCB chuyển tiền về Hội CCB Việt Nam, với số tiền trên gần 2,7 tỷ đồng. Đồng thời, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã quyết định hỗ trợ cho 407 gia đình có hội viên CCB từ trần do dịch Covid-19 thuộc 33 tỉnh, thành phố, với số tiền 814 triệu đồng (2 triệu đồng một trường hợp).

Để thực hiện tốt chương trình ủng hộ 200.000 phần quà, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe của nhân dân và cán bộ, hội viên CCB; nhằm triển khai hộ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được nhanh chóng, đúng đối tượng, Thường trực T.Ư Hội đề nghị Hội CCB các cấp và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam:

1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hôi viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, khẩn trương tham gia đóng góp, ủng hộ với tinh thần tự nguyện cao nhất, trong thời gian sớm nhất.

2. Trên cơ sở phươn thức thu nộp, vận động ủng hộ đã hướng dẫn tại điểm b, khoản 5, Hướng dẫn số 113/HD-CCB, Hội CCB các tỉnh - thành phố trực thuộc T.Ư, Hội CCB khối 487, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, nhanh chóng tổng hợp, chuyển về T.Ư Hội CCB Việt Nam. Phấn đấu chậm nhất đến ngày 15-11-2021.

3. Hội CCB các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo Hội CCB các cấp rà soát, phân loại, đề nghị số hội viên đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, cần được hỗ trợ, báo cáo T.Ư Hội xem xét, quyết định hỗ trợ.

PV (tổng hợp)