Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) điều chỉnh một số chế độ ưu đãi người có công.

Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng (NCCVCM) (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 9-12 tại Phiên họp thứ 51.

Pháp lệnh Ưu đãi NCCVCM (sửa đổi) được thông qua với nhiều điểm mới, quy định chặt chẽ, khả thi, bảo đảm chế độ cho Người có công và thân nhân.

Đây là văn bản pháp luật có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể chế rõ chủ trương ưu tiên chăm sóc, dành tối đa nguồn lực để nâng cao hơn nữa đời sống NCCVCM. Pháp lệnh Ưu đãi NCCVCM (sửa đổi) được thông qua gồm 7 Chương và 58 Điều.

Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với NCCVCM và thân nhân của NCCVCM; công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nguồn lực thực hiện; quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCCVCM và thân nhân của NCCVCM.

So với Pháp lệnh hiện hành, Pháp lệnh sửa đổi đã bổ sung 3 chương, bỏ 1 chương và 3 điều, bổ sung 13 điều; có 36 điểm mới thuộc 8 nhóm nội dung lớn về đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc thực hiện, điều kiện, tiêu chuẩn ưu đãi NCCVCM, chế độ ưu đãi đối với NCCVCM, về quản lý nhà nước, về tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi NCCVCM, xử lý vi phạm.

Nhiều nội dung đã được pháp lệnh hóa như khái niệm tỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại Khoản 4 Điều 4; khái niệm hành động dũng cảm; công việc cấp bách, nguy hiểm tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 4; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác tại Khoản 10 Điều 16; chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng tại Khoản 5 Điều 39; các điều về điều kiện, tiêu chuẩn Người có công giúp đỡ cách mạng (Điều 8, 11, 14, 23, 29); về công trình ghi công liệt sĩ tại Chương III; về ngân sách nhà nước về bảo đảm nhiệm vụ chi; một số nội dung về quản lý nhà nước về ưu đãi NCCVCM.

Pháp lệnh quy định rõ đối tượng hưởng chế độ ưu đãi NCCVCM. Cụ thể, NCCVCM bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVTND; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31-12-1993; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng. Thứ hai, thân nhân của NCCVCM bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Mai Phương