Sau thời gian thực hiện Hướng dẫn số 180/HD-CCB ngày 17-2-2020 thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (sau đây gọi tắt là Quy định số 212), xuất phát từ tình hình thực tiễn và ý kiến phản ánh của một số tỉnh, thành Hội, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành Công văn số 773/CCB-TCCS ngày 17-11-2020 bổ sung và thống nhất chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Hội CCB cấp tỉnh.

Việc tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế của Hội CCB cấp tỉnh theo Quy định số 212 không đơn giản là sự sáp nhập mang tính cơ học, mà là quá trình tối ưu hóa mô hình tổ chức, tương thích các chức năng tương đồng, kết nối hài hòa hơn các bộ phận cấu thành. Từ đó, đổi mới hoạt động của cả hệ thống Hội CCB toàn quốc theo hướng hiệu quả hơn, khoa học hơn.

Trước tình trạng “trăm hoa đua nở” về tên gọi của các ban chuyên môn và quy định về chức năng, nhiệm vụ của các ban tại một số cơ quan Hội CCB cấp tỉnh đã thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy địa phương chỉ đạo, T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành Công văn số 773/CCB-TCCS nhằm thống nhất tên gọi các ban chuyên môn như sau: Mô hình tổ chức cơ quan có 3 ban chuyên môn: Tổ chức - Kiểm tra; Tuyên giáo - Phong trào; Văn phòng. Một số tỉnh, thành Hội có thể thành lập 4 ban chuyên môn tùy thuộc vào tình hình, điều kiện cụ thể.

Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có tính chất đặc thù, hội viên CCB các cấp luôn “Thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động...; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội” (phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2019) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019). Chính vì vậy, để phát huy vai trò của Hội CCB các cấp trong thời gian tới, việc ổn định bộ máy tổ chức trong toàn Hội được xác định là khâu then chốt, góp phần xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh.

Tiếp nhận Công văn số 773/CCB-TCCS, lãnh đạo Hội CCB các tỉnh, thành đã, đang và sẽ triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ việc thống nhất mô hình tổ chức của Hội CCB cấp tỉnh. Đây là một cơ sở để các tỉnh Hội tham mưu cho cấp uỷ địa phương triển khai thực hiện Quy định số 212.

Ý kiến của một số đồng chí Chủ tịch tỉnh Hội về Công văn số 773/CCB-TCCS:

- Đồng chí Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng: “Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là xu thế chung, là một quá trình phù hợp với thực tiễn khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển. Hiện nay, Hội CCB tỉnh đã xây dựng Đề án thực hiện Quy định số 212 gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Tôi thấy đây là mô hình tổ chức bộ máy hợp lý nhất đối với hoạt động của Hội CCB cấp tỉnh trong tình hình hiện nay. Công văn số 773/CCB-TCCS được ban hành là một cơ sở để tỉnh Hội tham mưu đề xuất với cấp ủy địa phương.

- Đồng chí Văn Minh Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Giang: “Chúng tôi đang đợi hướng dẫn đây! Hội CCB tỉnh hiện có hai ban Hành chính - Tổng hợp và Công tác xây dựng Hội. Với phương châm công tác tổ chức cần tiến hành thận trọng, có bước đi thích hợp, nội dung nào còn nhiều ý kiến khác nhau cần được tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm; với đặc thù của Hội CCB, sau một thời gian tổ chức hoạt động, chúng tôi đã làm tờ trình gửi lên Tỉnh ủy đề nghị thay đổi thành 3 ban. Công văn số 773/CCB-TCCS kịp thời giúp Hội CCB tỉnh Hà Giang tổ chức lại bộ máy theo hướng thống nhất toàn quốc”.

- Đồng chí Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh: “Mặc dù Hội CCB tỉnh đã xây dựng Đề án theo Quy định số 212, tuy nhiên tỉnh Hội đang đợi Hướng dẫn mới của Thường trực Trung ương Hội để trình xin ý kiến Tỉnh ủy thực hiện theo mô hình tổ chức 3 ban chuyên môn cho phù hợp hơn. Cơ quan Tỉnh hội đang xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và tổ chức hoạt động để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định”.

- Đồng chí Lương Văn Sơn - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lào Cai: “Hội CCB tỉnh đang chờ chỉ đạo của Tỉnh ủy về xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, biên chế. Hướng dẫn mới của Trung ương Hội quy định 3 ban thì tốt quá rồi! Nếu Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ căn cứ vào tính chất đặc thù của Hội CCB đồng ý cho tổ chức theo mô hình 3 ban chuyên môn thì hợp lý nhất. Việc giữ lại tên ban Tuyên giáo là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB”.

- Đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng: “Quy định tổ chức 3 ban là phù hợp với hoạt động của Hội. Việc thống nhất tổ chức bộ máy trong toàn Hội là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo Quy định số 212, ban có 5 người mới bầu 1 trưởng ban, mà số lượng cán bộ Tỉnh hội chỉ có 13 người, liệu Hội CCB tỉnh có thể thành lập 3 ban theo Công văn số 773/CCB-TCCS được không?”.

Hồ Thanh Hương thực hiện

Công văn số 773/CCB-TCCS gửi Hội CCB các tỉnh, thành về việc sửa đổi Hướng dẫn số 180/HD-CCB để có cơ sở cho các tỉnh Hội, thành Hội tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ địa phương tổ chức thực hiện Quy định số 212, Thường trực Trung ương Hội sửa đổi Khoản 1.2, Điểm 2 về mô hình tổ chức và Khoản 2.2, Điểm 3 về chức năng, nhiệm vụ của các ban trong Hướng dẫn số 180/HD-CCB như sau:
1. Về mô hình tổ chức (Khoản 1.2, Điểm 2): Mô hình tổ chức cơ quan có 3 ban chuyên môn:
- Tổ chức - Kiểm tra.
- Tuyên giáo - Phong trào.
- Văn phòng.
2. Về chức năng, nhiệm vụ (Khoản 2.2, Điểm 3)
- Ban Tổ chức - Kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Chính sách, Kiểm tra hiện nay, đồng thời bổ sung thêm một số nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Hội và của cấp uỷ địa phương giao.
- Ban Tuyên giáo - Phong trào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo, Ban Kinh tế hiện nay, đồng thời bổ sung thêm một số nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Hội và của cấp uỷ địa phương giao.
- Văn phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn phòng hiện nay, đồng thời bổ sung thêm một số nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Hội và của cấp uỷ địa phương giao.