Văn phòng Quân ủy Trung ương (QUTƯ) vừa có Công văn số 13-CV/VPQU ngày 17-11-2020 thông báo ý kiến của Thường vụ QUTƯ về việc hỗ trợ quân nhân, viên chức, lao động quốc phòng và gia đình khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020.

Về đối tượng hỗ trợ: 1. Thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc hóa học đang công tác trong quân đội (gọi chung là người có công) bị ảnh hưởng; 2. Quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị toàn quân sinh sống trên địa bàn; 3. Thân nhân của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động sinh sống trên địa bàn; 4. Các hộ dân bị thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp một hộ gia đình có nhiều đối tượng chung sống thì chỉ xét cho 1 đối tượng được thụ hưởng ở mức cao nhất.

Mức hỗ trợ: 1. Nhà bị sập, trôi hoàn toàn: 80 triệu đồng; 2. Nhà tốc mái hoàn toàn: 20 triệu đồng; 3. Nhà hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản trên 50 triệu đồng: 5 triệu đồng…

Kinh phí hỗ trợ từ các nguồn: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” BQP; Quỹ “Vì người nghèo” BQP; kinh phí Nhà nước hỗ trợ theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 8-2-2012 và Thông tư số 95/2016/TT-BQP ngày 28-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nguồn kinh phí xã hội hóa từ các nguồn khác.

Minh Đăng