(Tiếp theo kỳ trước)
IV. Thời gian tiến hành Đại hội
1- Cấp cơ sở: Thời gian Đại hội tối đa không quá 1,5 ngày. Bắt đầu từ tháng 1-2017, hoàn thành vào tháng 4-2017. Đại hội điểm vào đầu tháng 1-2017.
2- Cấp huyện: Thời gian đại hội tối đa không quá 2,5 ngày. Bắt đầu từ tháng 4-2017, hoàn thành vào tháng 6-2017. Đại hội điểm vào đầu tháng 4-2017.
3- Cấp tỉnh: Thời gian đại hội tối đa không quá 3 ngày. Bắt đầu từ tháng 7-2017, hoàn thành vào giữa tháng 10-2017. Đại hội điểm vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7-2017.
V. Về tổ chức thực hiện.

 1. Các cấp Hội tổ chức quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp về lãnh đạo Đại hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) và Hướng dẫn này đến các tổ chức Hội và tòan thể hội viên. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình.
 2. Những tổ chức Hội mới thành lập, chia tách, sát nhập trong nhiệm kỳ cũng tiến hành đại hội thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn trên. Nhiệm kỳ đầu tiên không nhất thiết là 5 năm để thống nhất với nhiệm kỳ của các cấp Hội trong toàn Hội.
 3. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nơi nào có khó khăn về nhân sự, nhất là cán bộ chủ trì (Chủ tịch, Phó chủ tịch) thì cán bộ chủ trì tổ chức Hội cấp trên phải trực tiếp làm việc với cấp ủy và tổ chức Hội cấp dưới tạo sự đồng thuận nhất trí trước khi tiến hành đại hội.
  Những đồng chí dự kiến thay thế Chủ tịch, Phó chủ tịch tổ chức Hội nhiệm kỳ 2017-2022 từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư mới tham gia BCH lần đầu, nơi nào có điều kiện thì tổ chức Hội nên báo cáo cấp ủy cùng cấp cho xếp chồng để đồng chí đó vào công tác Hội trước thời gian Đại hội từ 2 đến 3 tháng để nắm tình hình, tạo thuận lợi cho công tác bầu cử.
  Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trước Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm tra T.Ư Hội
  (Còn nữa)
  Ban Tổ chức-Chính sách