Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 7, Nghị định số 47 năm 2014  bổ sung thêm một nội dung phải có trong khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là: Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các nội dung còn lại bao gồm: Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi; số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí; phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư); dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện; dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-2-2020.

Thu Nga