Trong thời gian 5 ngày các học viên được trang bị sáu chuyên đề theo qui định của T.Ư Hội gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng công sản Việt Nam, người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCBVN; Đoàn kết, vận động CCB phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ CCBVN trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Tổ chức và hoạt động của Hội cơ sở, xay dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh.

Công tác hội