Tới dự có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm…

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Suốt 81 năm qua, dù trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, con đường cách mạng có lúc thăng trầm, song Đảng luôn giữ vững vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Chúng ta mở đầu năm 2011 và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 – 2020, Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 – 2015… Đây là những văn kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng và cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng XI, đòi hỏi chúng ta phải phát huy tốt những bài học quý báu từ thực tiễn cách mạng nước ta trong những năm qua, trong đó cần nhấn mạnh việc chăm lo, củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định thành công trong mỗi bước phát triển của cách mạng nước ta.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nêu rõ, hòa nhịp chung trong sự phát triển của đất nước, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã lựa chọn và chỉ đạo triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá; quyết tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ hơn phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP từ 12 – 13% trong năm 2011.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước.

Bảo Lâm