Ban chấp hành lâm thời gồm 3 người, CCB Võ Hồng Hà được chỉ định làm Chủ tịch. Việc thành lập hội là nhằm tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh trong đơn vị giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên Hội CCB…

Được biết, đến nay toàn Tỉnh hội CCB Khánh Hòa đã có 185 Hội cơ sở, trong đó có 48 Hội 487, với tổng số trên mười lăm nghìn Hội viên.

Trần Công Thi