Anh em sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, điển hình là anh Lê Phú Hải, Trần Văn Luôn, Đinh Tần Bình…
Hàng năm, Hội còn xây dựng 2 loại quỹ: quỹ đồng đội, quỹ nghĩa tình và góp vốn xoay vòng sản xuất. Việt thăm hỏi HV bệnh, mất hoặc cha mẹ HV qua đời, rất chu đáo. Từ ngày thành lập đến nay, Hội cùng MTTQ và các ban ngành đoàn thể đã xây dựng được 7 căn nhà Đại đoàn kết cho CCB và 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Hội luôn gắn bó chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham mưu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp đảng 1 số gần đây CQN và quân dự bị I, lập được 32 tổ an ninh và gần đây, Hội được chính quyền giao thực hiện 2 công trình: giao thông nông thôn với chiều dài 374 mét, và công trình thủy lợi dài 189 mét, khối lượng 1189 m3…

CTH