Tính ra, đã có trên 50% lượt gia đình hội viên được giúp đỡ vay vốn lãi xuất thấp. Để quản lý và sử dụng tốt vốn vay, phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, 8 lớp tập huấn quán triệt Nghị quyết phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, và tổ chức nhiều buổi tham quan học tập các mô hình CCB làm kinh tế giỏi. Kết quả: đã xây dựng được 144 CCB làm kinh tế giỏi, có mức thu lãi cao từ 50 – 100 triệu đồng/ năm, điển hình là ở Hội CCB xã Tam Quan, có 27 gia đình hội viên phát triển nuôi gà theo hướng công nghiệp quy mô lớn từ 5.000 – 10.000 con/ 1 lứa, cho thu lãi bình quân gần 100 triệu đồng/ 1 hộ/ 1 năm. Hội CCB xã Minh Quang có hộ gia đình ông Phạm Đức Minh chuyển đổi sáng trông hoa cây cảnh và bí xanh thu lãi gấp 2 – 3 lần so với trong màu cấy lúa trước đây… Nhiều Hội cơ sở khác thì mạnh về xây dựng quỹ hội, Minh Quang có quỹ hội 101 triệu đồng, Tam Quan 95,7 triệu đồng, Yên Dương 98,8 triệu đồng… Trong 6 tháng qua, tổ chức hội đã thăm hổi tặng 70 xuát quà tết trị giá 19,5 triệu cho gia đình hội viên là đối tượng chính sách; thăm hỏi 150 gia đình hội viên nghèo với 15 triệu đồng; thẩm định xét duyệt cho hơn 2000 CCB hưởng chế độ theo NĐ142/ CP của Chính phủ…

CP