Điều đang nói nữa là thời kỳ đầu cuộc vận động, huyện hội đã xây dựng 3 cơ sở làm điểm:

  • Hội CCB xã Tân Trào, chỉ đạo điểm về tuyên truyền giáo dục truyền thống CM cho thế hệ trẻ và phối hợp bảo vệ tôn tạo khu di tích lịch sử Tân Trào, thực hiện dự án trồng, chăm sóc bảo vệ hàng duối ven lộ khu di tích;

  • Hội CCB xã Thiện Kế, chi đạo điểm về duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh;

  • Hội CCB xã Hồng Lạc, chỉ đạo điểm về tuyên truyền kết nạp hội viên mới bảo đảm chất lượng và phát triển xây dựng mô hình hội viên làm kinh tế giỏi…
    Nhờ vậy, đã rút ra được những kinh nghiệm hay, thực hiện rộng rãi ra toàn huyện, đưa đến kết quả 4 năm là: Xây dựng được 426 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 262 mô hình có thu nhập từ 50 triệu đồng/ năm trở lên; xây dựng được quỹ hội vượt chỉ tiêu toàn huyện có 1.440,6 triệu đồng; trong 4 năm, giảm được 276 hộ hội viên nghèo, số hội viên có mức sống khá chiếm trên 55%...

    Công tác hội