Thực hiện chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội, Cụm thi đua số 7 gồm Hội CCB TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội 5 Hội CCB Việt Nam.
Hơn 2 năm thực hiện, BCH, Ban kiểm tra các cấp của các Tỉnh hội kiểm tra, giám sát hơn 20 nghìn cuộc trên các mặt công tác xây dựng, hoạt động, chấp hành Điều lệ Hội; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng, Nghị quyết BCH Hội cấp trên và cấp mình, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chức trách được giao, phẩm chất, đạo đức; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, quy chế làm việc của BCH, Ban kiểm tra, xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nạn, tố cáo… Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các cấp Hội đều chú trọng thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hầu hết cán bộ, hội viên đều tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trong cụm có 34 hội viên vi phạm kỷ luật phải xử lý theo đúng điều lệ Hội, chủ yếu vi phạm pháp luật, đạo đức, gây mất đoàn kết nội bộ. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được kịp thời xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định. Các cấp Hội đều củng cố, kiện toàn Ban kiểm tra; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác đi vào nền nếp.
Nguyễn Phát