Chi hội nào cũng động viên nhau tích cực cây dựng quỹ hội. Qua nhiều năm, số quỹ ngày càng được tăng lên, đưa vào hoạt động có hiệu quả. Đồng tiền được anh em thay nhau vay quay vòng để sản xuất. Tổng số vốn toàn hội đã có trên bảy mươi triệu đồng. Nổi bật là chi hội 3, 4, mỗi chi hội có trên mười triệu đồng, trung bình mỗi hội viên đóng góp ba trăm năm mươi ngàn đồng, nhiều đồng chí góp bốn đến năm trăm ngàn đồng. Số vốn này do anh em tự nguyện bỏ ra cho chi hội làm quỹ suốt đời, khi đồng chí, hội viên nào qua đời thì chi hội mới trích trả lại. Nhờ có vốn, hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, vui, buồn, liên hoan, khen thưởng rất thuận tiện.
Để phát huy kết quả về xây dựng quỹ hội giúp nhau làm kinh tế và hoạt động tình nghĩa đó, hàng quý, hàng năm, Ban chấp hành hội xã Thái Yên đều họp sơ kết, tổng kết, động viên biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích và những tập thể sử dụng quỹ tốt. Đứng là nhờ có quỹ, hội viên với hội viên, hội viên với tổ chức ở đây càng gắn bó nhau hơn.

Công tác hội