Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 90 ngày 13-8-2020 với nhiều nội dung mới đáng chú ý.

Trong đó có quy định mới về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức.

Cụ thể:

- Đánh giá công chức chuyển công tác mà có thời gian làm ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên thì kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (hiện nay không đề cập đến không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ);

- Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được tiến hành trước ngày 15-12 hằng năm (hiện nay chỉ quy định tiến hành trong tháng 12 hằng năm);

- Thực hiện đánh giá, xếp loại trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị (hiện nay đang quy định là trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20-8-2020.

Lã Độ