Nghị định 75/2021/NĐ-CP ban hành ngày 24-7-2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng (NCC) có hiệu lực từ ngày 15-9-2021, nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC là 1.624.000 đồng (mức chuẩn). Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với NCC và thân nhân NCC.

Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ VNAH là 4,872 triệu đồng; Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1,361 triệu đồng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,679 triệu đồng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là 974.000 đồng.

Thu An