Đôi bên cũng đã giáo dục, cảm hóa 200 thanh niên có quá khứ lầm lỗi trở về làm ăn lương thiện, hòa nhập cộng đồng; vận động đưa 102 thanh niên vào trường giáo dưỡng, đồng thời tham gia xây dựng thành công mô hình 4 không ở thôn Kỳ Hát, xã Long Mai, huyện Minh Long (Không vi phạm các tệ nạn xã hội; không vi phạm luật giao thông; không có người phạm tội; không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp). Cùng với cuộc ký kết với Đoàn thanh niên, các cuộc ký kết phối hợp với Công an, Biên phòng, cũng xây dựng được nhiều điểm, nhiều mô hình phối hợp phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS có tác dụng tốt, như ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Cũng từ đó xây dựng được 18 tổ an ninh khu vực, 37 tổ tự quản, giữ gìn trật tự giao thông, xử lý làm sạch môi trường ở địa bàn dân cư, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động truyền đạo trái phép, tệ nạn ma túy trong học đường và nhiều hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan khác…

Phan Văn Thạch