Tại Hội nghị lần thứ nhất, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương đã phát biểu, đề cập đến công tác xây dựng Đảng trong Quân đội, mà trọng tâm là đấu tranh chống “giặc nội xâm”; và chỉ ra “giặc nội xâm” là sản phẩm của chủ nghĩa cá nhân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chống chủ nghĩa cá nhân như thế nào, khi nó ở nhiều nơi và ngay trong nội bộ Quân đội. Quân đội phải kiên quyết đấu tranh với kẻ thù này… vì nó là “giặc nội xâm”, “là kẻ thù hung ác”; nó rất gian giảo, xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh,... Quân ủy Trung ương tiếp tục nghiên cứu, bàn sâu, để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả cao nhất, trước hết là trong nội bộ”.

Có thể thấy, đây là lần đầu tiên nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Đảng ta giao cho Quân đội gương mẫu làm trước. Đây vừa thể hiện quyết tâm trong phòng, chống tham nhũng, vừa là sự tín nhiệm, tin tưởng rất cao của Đảng với Quân đội - như Tổng Bí thư nhấn mạnh tại Hội nghị: “Trong thời chiến, Quân đội đã đánh thắng giặc ngoại xâm, trong thời bình cũng phải chiến thắng “giặc nội xâm”.

Quân đội làm tốt nhiệm vụ chống “giặc nội xâm” càng khẳng định, Quân đội ta “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Vì thế mà phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ rất nặng nề, rất khó khăn phức tap, khác hoàn toàn với đánh giặc ngoại xâm. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: Giặc nội xâm “không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”.

Vì thế mà phải nghiên cứu, bàn sâu - theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Huy Thiêm