Quận ủy Cẩm Lệ, T.P Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức T.Ư về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (2009-2019). 10 năm qua, các chi bộ quân sự phường phát huy tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với dân quân, tự vệ, dự bị động viên; nâng cao trách nhiệm công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Chất lượng đảng viên các chi bộ quân sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ...

Thời gian tới, Quận ủy Cẩm Lệ đẩy mạnh xây dựng và hoạt động của các chi bộ quân sự, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Chú trọng tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ quân sự phường; kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; chăm lo tạo nguồn phát triển Đảng, phấn đấu đạt 24% đảng viên trong lực lượng dân quân.

Lê Văn Thơm