BCH Hội CCB xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên ra mắt Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-CCB và Hướng dẫn số 107-HD/CCB, ngày 1-6-2021 của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam về Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Thường trực Hội CCB tỉnh Bắc Giang tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số số 532-CV/TU, ngày 5-7-2021 về việc lãnh đạo đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp Hội CCB trong tỉnh.

Căn cứ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, 13/13 Hội CCB các huyện, thành phố, Khối 487 với 303 Hội cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp, ban hành các văn bản lãnh đạo và đề nghị UBND xã, phường bảo đảm kinh phí từ 20 triệu đồng trở lên. Trong đó, UBND T.P Bắc Giang bảo đảm cho mỗi Hội cơ sở tổ chức đại hội 50 triệu đồng. Hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chọn 10 xã, phường, thị trấn đại hội điểm. Đến nay đã có 5 Hội cơ sở đại hội thành công tốt đẹp để rút kinh nghiệm và chỉ đạo các Hội cơ sở còn lại tổ chức đại hội theo kế hoạch.

Các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm đã tham mưu cho Đảng ủy cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo và đề nghị UBND tạo điều kiện về kinh phí; đồng thời, xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, nội dung đại hội, làm tốt công tác chuẩn bị cả về nội dung và hình thức. Đặc biệt, các Hội cơ sở căn cứ vào các quy định, nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp rà soát, lựa chọn, quy hoạch nhân sự từ giữa năm 2021. Do vậy, các hội viên được giới thiệu, lựa chọn vào Ủy viên BCH khóa mới được thực hiện đúng quy trình 5 bước, đáp ứng được các tiêu chí về phẩm chất, đạo đức, độ tuổi, trình độ, năng lực và được cấp ủy Đảng, hội viên CCB tín nhiệm, đánh giá cao; trong 5 đồng chí được giới thiệu bầu chủ tịch Hội cơ sở có 2 đồng chí là cán bộ quân đội nghỉ hưu, 3 đồng chí là cán bộ công chức đã có kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực ở cấp xã.                  

Đoàn Chủ tịch của các đại hội điểm đều điều hành nghiêm túc, chặt chẽ. Đặc biệt phần thảo luận được chuẩn bị kỹ, các đại biểu thảo luận sôi nổi. Công tác bầu cử được tiến hành đúng thủ tục, nguyên tắc; các đồng chí được bầu vào BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Hội cơ sở và đại biểu đi dự đại hội cấp trên đều đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức đại hội còn một số hạn chế như: Báo cáo chính trị ở một số xã còn dài, có nội dung chưa bám sát đề cương, ít số liệu cụ thể để so sánh, chưa nêu bật được vai trò, vị trí CCB trong đời sống xã hội. Báo cáo tự kiểm điểm của BCH chưa làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm của tập thể cũng như của các uỷ viên, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội. Trong điều hành Đại hội còn có sự lẫn lộn chương trình của phiên trù bị và phiên chính thức, chưa đúng trình tự các bước; có đơn vị phần thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của BCH tổ chức Hội cấp trên trực tiếp và dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội chưa sôi nổi. Việc quán triệt, phổ biến tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, danh sách ứng cử, đề cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử, cách tiến hành bầu cử có nơi chưa sâu...

Ngay sau đại hội điểm, Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm với Thường trực Hội CCB 5 huyện và chủ tịch Hội CCB cơ sở tổ chức rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội cho các cơ sở Hội còn lại. Trong đó nêu rõ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các văn bản của cấp trên, đặc biệt là Hướng dẫn của Thường trực Hội CCB tỉnh về tổ chức đại hội.

Chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo của BCH với độ dài phù hợp. Phần kiểm điểm đánh giá kỹ từng nội dung có địa chỉ, số liệu cụ thể và so sánh với nhiệm kỳ trước. Phần phương hướng chú trọng các giải pháp thực hiện bảo đảm ngắn, gọn, đủ nội dung, sát thực tế.

Chuẩn bị nhân sự về Tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể và bồi dưỡng nghiệp vụ, thục luyện kỹ để kiểm phiếu nhanh chính xác, đúng thủ tục, nguyên tắc.

Về thời gian, các Hội cơ sở tổ chức đại hội trong 1 ngày (một buổi trù bị, một buổi chính thức); nếu các địa phương có dịch Covid-19, tổ chức đại hội trong  buổi sáng từ 7 giờ tới 12 giờ mới hết nội dung. Nếu có chương trình văn nghệ và chúc mừng, phải tổ chức sớm trước giờ khai mạc để bảo đảm nội dung đại hội.

Khi họp BCH phiên đầu tiên, phòng họp phải trang trí khánh tiết đúng quy định. Tham mưu cho Đảng ủy cùng cấp có Quyết nghị giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chủ tịch, phó chủ tịch hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027.

Bài và ảnh: Nguyễn Việt Hùng