Để chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 12 đến 17-8-2019), Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện. Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng Dự bị động viên. Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018". Bộ LĐTBXH chủ trì chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Lao động (sửa đổi); báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Công an chủ trì chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018".

Báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuẩn bị báo cáo về dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Bộ Tư pháp chủ trì chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tổng kết 3 năm lần thứ hai về việc thi hành Luật Thủ đô...

PV