Qua thanh tra lại 4 địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai và Đồng Nai, Bộ LĐTBXH phát hiện nhiều sai sót trong việc thực hiện hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng.

Hầu hết các địa phương đều chưa xây dựng kế hoạch và tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo quy định, dẫn đến có những hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất, hoặc phát sinh nhân khẩu nhưng không được công nhận kịp thời.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ LĐTBXH phát hiện tại một số đơn vị cấp xã, có tình trạng cán bộ rà soát nhầm hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc không vô tư, khách quan khi chấm điểm, sửa chữa, tẩy xóa phiếu chấm điểm, dẫn đến có những hộ đủ điều kiện là hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng không được công nhận; một số địa phương còn triển khai chậm, thậm chí chi trả chưa đầy đủ mức hỗ trợ theo quy định.

Ví dụ như huyện Phú Xuyên (Hà Nội), qua kiểm tra, xác minh đối với 558/657 hộ nghèo, Bộ LĐTBXH phát hiện có 125 hộ không đảm bảo đủ điều kiện và 49 hộ đảm bảo điều kiện hộ có mức sống trung bình; còn với 3.705/4.200 hộ cận nghèo, có tới 1.894 hộ không đảm bảo đủ điều kiện cận nghèo và 924 hộ đảm bảo mức sống trung bình.

Thanh tra Bộ LĐTBXH yêu cầu các địa phương kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay thiếu sót; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót nhằm có biện pháp xử lý phù hợp.

Hầu hết Hội CCB cấp cơ sở, nhất là cấp dưới cơ sở đều được Đảng, Chính quyền phân công tham gia là thành viên giám sát việc thực hiện hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng, nên cần đề cao trách nhiệm phát hiện những trường hợp bị bỏ sót, hoặc không đúng đối tương để đề xuất kịp thời khắc phục, tránh để xảy ra những sai sót như 4 địa phương trên.

Mai Phương