Nội dung đáng chú ý này vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí nêu tại Điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019 được Chính phủ hướng dẫn cách xác định như sau:

- Thời điểm nghỉ hưu là thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu.Trong đó, tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 được quy định như sau:

Với lao động nam: Đủ 60 tuổi 3 tháng với lao động nam. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đến đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Với lao động nữ: Đủ 55 tuổi 4 tháng với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Riêng người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu nêu trên thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Nếu hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1-1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Lã Độ