1. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tiếp tục thực hiện cuộc vận động năm 2011 và những năm tiếp theo có những chuyển biến mạnh mẽ hơn. Muốn vậy, xây dựng nội dung hoạt động phải cụ thể, gắn chặt với tình hình, nhiệm vụ của địa phương: tích cực tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và nhất là phải tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, hội viên, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương…

  2. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Hội TSVM, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2011.

  3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc vận động, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, xây dựng nhiều gương điển hình tiên tiến, trong đó cán bộ các cấp Hội phải thật sự nêu gương tốt để các CCB học tập.

  4. Làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để động viên thúc đẩy phong trào phát triển, đạt hiệu quả cao hơn.

TRẦN TẤN ĐỨC