Chị thị lập tức được sự đồng tình ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tuy nhiên, không phải không có người băn khoăn là Chỉ thị của Đảng lần này có được thực hiện nghiệm hay không, nên kiến nghị cần phải cụ thể hóa những biện pháp thực hiện…
Sau Tết sẽ biết kết quả thực hiện Chỉ thị ra sao. Nhưng nghiên cứu kỹ “câu chữ” trong Chỉ thị thì thấy Chỉ thị của Đảng lần này yêu cầu rất cao, rất cụ thể và rất kiên quyết.
Xin nhấn mạnh Đảng ta, mà trực tiếp là Ban Bí thư “nghiêm cấm” cán bộ, đảng viên không được làm, chứ không phải chỉ là cấm chung chung. Từ điển Tiếng Việt giải nghĩa: “Nghiêm cấm” là “Cấm ngặt, hoàn toàn không cho phép”. Nghĩa là Đảng ta “cấm ngặt”; Đảng ta không cho phép cán bộ, đảng viên “tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức”; kể cả cấp trên không đi chúc Tết cấp dưới trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.
Để phủ kín “vùng cấm” đối với cán bộ lãnh đạo, quan chức, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương không tổ chức biếu xén lãnh đạo trong dịp Tết.
Với một quy định chặt chẽ có “không gian, thời gian” cụ thể, lại cấm ở mức cao nhất như thế, thiết nghĩ tổ chức Đảng các cấp phải tổ chức thực hiện mà không cần đề ra bất cứ một “quy định con” nào nữa. Cán bộ, đảng viên nào không thực hiện tức là vi phạm Chỉ thị của Đảng thì cứ theo Điều lệ Đảng mà xử lý thôi.
Chị thị lại ban hành ngay sau Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nên có thể nói đây là “phép thử” bản lĩnh Đảng ta; “phép thử” tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang diễn biến hết sức phức tạp trong nội bộ Đảng.
Nếu Chỉ thị không được thực hiện, hoặc thực hiện không nghiêm thì đồng nghĩa với niềm tin của dân vào Đảng lại thêm giảm sút và càng thách thức vai trò cầm quyền của Đảng!
CAO PHAN