Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIIđược tổ chức từ ngày 29-12 đến ngày 31-12-2022tại Thủ đô Hà Nội.

Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI trình,

QUYẾT NGHỊ

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI (2017 - 2022) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm  2022- 2027 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI trình Đại hội:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Nhiệm kỳ 2017 - 2022  của Hội CCB Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; tình hình chính trị phức tạp, xung đột quân sự ở nhiều nơi, đặc biệt là xung đột quân sự Nga- Ucraina; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn về nhiều mặt ngày càng quyết liệt; diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thách thức an ninh phi truyền thống..v.v... Tuy có không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng, toàn Dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; thực hiện tốt mục tiêu vừa kiểm soát đại dịch, vừa từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh; kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Hội, cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; phát huy tốt vai trò của các tổ chức Hội trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Hội CCB Việt Nam tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín; thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, tồn tại cần quan tâm khắc phục: Công tác chính trị, tư tưởng có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CCB. Thực hiện chỉ tiêu cán bộ quân đội nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội giữ chức chủ tịch Hội CCB cấp xã, chi hội trưởng theo Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội còn khó khăn. Tham mưu phối hợp triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức, biên chế cơ quan Hội CCB cấp tỉnh, huyện còn chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn và đặc thù của Hội. Chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động ở một số tổ chức Hội chậm được đổi mới. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp Hội về giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thực hiện ủy thác vay vốn tín dụng còn hạn chế. Công tác giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

2. Mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022- 2027

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục phát huy bản chất bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”; xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phấn đấu đạt 06 chỉ tiêu quan trọng:

1. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng.

2. Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội.

3. Phấn đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.

4. Phấn đấu hàng năm trên 90% tổ chức Hội, trên 80% cán bộ, hội viênhoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc.

5. Phấn đấu mỗi năm giảm từ 1,0-1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều (tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%, ở các huyện nghèo giảm từ 4,0- 5,0%). Làm mới, sửa chữa, nâng cấp 70% số nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên và CCB.

6. Phấn đấu 95% CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu trên, cần tập trung vào các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Động viên hội viên CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước

2. Động viên hội viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB. Động viên cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân; tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở

4. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Phối hợp Đoàn TNCSHCM, cơ quan quân sự địa phương giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

5. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đột phá trong các nhiệm vụ:

1. Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

2. Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu.

II. Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI trình Đại hội VII. Giao Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII tiếp thu ý kiến của Đại hội; phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

III. Nhất trí với kết luận của Đoàn Chủ tịch về một số vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Giao Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2022- 2027 bổ sung, hoàn thiện để ban hành Điều lệ Hội CCBVN khóa VII và hướng dẫn thực hiện.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VII gồm 94 đồng chí. Giao Ban Chấp hành sau Đại hội thực hiện quy trình bổ sung 01 đồng chí để đủ số lượng 95 đồng chí như Đại hội đã quyết nghị.

V. Giao Ban chấp hành Hội CCB Việt Nam khóa VII và Ban Chấp hành các cấp Hội xây dựng Chương trình hành động và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, nhiệm vụ đã nêu trong các văn kiện Đại hội VII.

*      *

*

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

HỘI CCB VIỆT NAM LẦN THỨ VII